„Effective Debt Collection
for the Best Creditor Protection.“

Bratislavská aukčná dražobná, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá odkúpila časť podniku Credit Clearing Center, a.s. vrátane know –how a portfólia pohľadávok. Hlavnou činnosťou je poskytovanie inkasných služieb týkajúcich sa predovšetkým pohľadávok, ale aj správa akýchkoľvek iných majetkových práv (napr. investičné, autorské a pod.).

Spoločnosť sa od začiatku svojho pôsobenia zameriava predovšetkým na hromadné spracovanie veľkého objemu pohľadávok, čo v sebe zahŕňa procesy a úkony, ako korešpondenciu voči dlžníkom, osobné pohovory a telefonickú komunikáciu s dlžníkmi, zámeny účastníkov súdneho konania, exekúcie, konanie na súde a rozhodcovské konanie, konkurzy, dedičské konania.

Spoločnosť je pripravená na komplexné riešenia inkasa pohľadávok čím veriteľ získava možnosť “vymoženia svojho práva pod jednou strechou” a zároveň veriteľ je zaťažený minimálnymi nákladmi, pretože tieto sú v maximálnej miere prenesené na dlžníka.

Vo svojej činnosti sa riadime zásadou, že všetky náklady okrem súdnych poplatkov, sú nákladmi hradenými našou spoločnosťou a nárok na províziu si uplatňujeme až po plnení dlžníka v percentuálnom pomere z jeho plnenia.

Naša spoločnosť ponúka inkasné služby, ktoré sa prispôsobujú vždy zákazníkovi.

Od 07.04.2017 je 100%-ným vlastníkom spoločnosti spoločnosť Blackside, a.s.