O nás

Bratislavská aukčná dražobná, s.r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá odkúpila časť podniku Credit Clearing Center, a.s. vrátane know –how a portfólia pohľadávok. Hlavnou činnosťou je poskytovanie inkasných služieb týkajúcich sa predovšetkým pohľadávok, ale aj správa akýchkoľvek iných majetkových práv (napr. investičné, autorské a pod.).

Spoločnosť sa od začiatku svojho pôsobenia zameriava predovšetkým na hromadné spracovanie veľkého objemu pohľadávok, čo v sebe zahŕňa procesy a úkony, ako korešpondenciu voči dlžníkom, osobné pohovory a telefonickú komunikáciu s dlžníkmi, zámeny účastníkov súdneho konania, exekúcie, konanie na súde a rozhodcovské konanie, konkurzy, dedičské konania.

Spoločnosť je pripravená na komplexné riešenia inkasa pohľadávok čím veriteľ získava možnosť “vymoženia svojho práva pod jednou strechou” a zároveň veriteľ je zaťažený minimálnymi nákladmi, pretože tieto sú v maximálnej miere prenesené na dlžníka.

Vo svojej činnosti sa riadime zásadou, že všetky náklady okrem súdnych poplatkov, sú nákladmi hradenými našou spoločnosťou a nárok na províziu si uplatňujeme až po plnení dlžníka v percentuálnom pomere z jeho plnenia.

Naša spoločnosť ponúka inkasné služby, ktoré sa prispôsobujú vždy zákazníkovi.

Od 07.04.2017 je 100%-ným vlastníkom spoločnosti spoločnosť Blackside, a.s.

Pracujeme:

 • s odbornou starostlivosťou a diskrétne
 • s maximálnou lojalitou voči nášmu klientovi
 • s minimalizáciou nákladov klienta
 • s orientáciou na úspešný výsledok
 • s najmodernejšími informačnými technológiami
 • optimálne a efektívne

Správa majetkových práv:

 • pracujeme na základe poverenia klienta
 • forma správy – mandátna, na základe plnej moci
 • pokrytie inkasných služieb v rámci celej SR
 • naša odmena je závislá iba od výsledkov a splatná pomerne z plnenia dlžníka
 • pracujeme zo zásady bez záloh a preddavkov

Odkúpenie pohľadávok:

 • realizujeme odkúpenie pohľadávok
 • zabezpečujeme odkúpenie pohľadávok pre účtovné účely s následným inkasom pre klienta
 • zabezpečujeme bezplatný právny servis
 • ponúkame bezplatné účtovné a daňové poradenstvo v tejto oblasti
 • zabezpečujeme oceňovanie pohľadávok klienta