Služby

Správa pohľadávok zahŕňajúca účtovné, daňové a finančné aspekty

 1. Zabezpečenie súdneho a mimosúdneho inkasa pohľadávok po lehote splatnosti na celom území Slovenskej republiky
 2. Finančné sprostredkovanie (odkupovanie, predaj, postupovanie a započítavanie pohľadávok)
 3. Ekonomické poradenstvo
 4. Sprostredkovateľská činnosť

Správa pohľadávok

 • správa pohľadávok je najužšou formou spolupráce medzi našou spoločnosťou a klientom pri uplatnení práv veriteľa z obchodných a finančných vzťahov. Pri stálej správe pohľadávok klient odovzdá spoločnosti všetky, resp. vybraný okruh pohľadávok voči svojim dlžníkom, ktoré nie sú uhradené v termíne splatnosti, resp. v dohodnutej lehote po lehote splatnosti.
 • v prípade, že v dohodnutej lehote od prevzatia pohľadávok nedôjde k dobrovoľnému inkasu pohľadávok, naša spoločnosť, na základe písomného súhlasu klienta, poskytne ďalšie služby za účelom inkasa prevzatých pohľadávok

Správu pohľadávok realizujeme

 • na základe mandátnej zmluvy
 • priamo na účet nášho mandanta
 • s odbornou starostlivosťou, v súlade s pokynmi a záujmami mandanta
 • na prianie klienta vykonávame správu vo svojom mene
  • sledujeme priebeh premlčacích lehôt a dohodnutých splátok
  • pre nášho klienta vymáhame aj príslušenstvo, t.j. úroky z omeškania a zmluvné pokuty
 • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • v prípade možnosti a záujmu zabezpečenie zápočtu pohľadávok
 • výkon a organizovanie dobrovoľných dražieb

V záujme klienta poskytujeme/zabezpečujeme

 • zabezpečenie inkasa: inkaso pohľadávok po lehote splatnosti formou mimosúdneho inkasa na základe rokovania s dlžníkom, uznaním záväzku a dohodnutím splátkových kalendárov, resp. zápočet pohľadávok s tretími osobami
 • inkaso pohľadávok po lehote splatnosti súdnou cestou s poskytnutím služieb (žaloby, súdne zmiery, notárske zápisnice, zmluvy o urovnaní, zmluvy o prevzatí dlhu, dohoda o pristúpení k záväzku, postúpenie pohľadávky, exekúcie, konkurzy, zriaďovanie záložného práva a iných foriem zabezpečenia pohľadávky)
 • súdne vymáhanie
 • rozhodcovské konanie
 • exekučné vymáhanie
 • podanie návrhu na začatie konkurzného konania

Forma odmeny za vymožené pohľadávky

 • nárok na dohodnutú províziu v percentách z vymoženej pohľadávky alebo jej časti vzniká po pripísaní sumy na účet klienta. pracujeme na výsledok
 • iba pripísanie platby na účet klienta nás oprávňuje k inkasu dohodnutej provízie a len v pomernej výške